Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Magdalena Jouhri, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EMBM Solutions Magdalena Jouhri z siedzibą pod adresem Kraków, ul. Stawowa 119, POLSKA, posiadającą NIP: 6372083824, REGON: 385609211, VAT UE:PL6372083824. Email: sklep@eliksirmaroka.pl, Tel. 505192920

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu www.eliksirmaroka.pl zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie praw użytkownik może kontaktować się z nami drogą mailową na adres: sklep@eliksirmaroka.pl
Administrator przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
Dane osobowe Użytkownika: (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane do faktury, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności serwisu www.eliksirmaroka.pl w tym sklepu internetowego oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni). Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
Dane osobowe będą przekazywane operatorom płatności: Przelewy24 oaz ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet, obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, oraz w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Dane osobowe będą przekazywane również firmie kurierskiej UPS i InPost.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Przelewy24 (PayPro S.A.)
c) firma kurierska DHL
d) Inpost Sp. z o.o.
e) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
f) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją Administratora (podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu marketingu produktów lub usług partnerów biznesowych EMBM Solutions Magdalena Jouhri odbywać się będzie wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych
W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
Administrator korzysta również z usługi Google Analytics, HotJar oraz agencji interaktywnej za pomocą, której bada między innymi to jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz jak do niego dotarli.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres posiadania konta w serwisie www.eliksirmaroka.pl bądź zapisu na newslettera, a po usunięciu lub rezygnacji z newslettera do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. A zatem nie będziemy przetwarzać danych dłużej niż 6 lat od usunięcia konta. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody, a po jej cofnięciu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Użytkownicy korzystający z serwisów, produktów i usług Administratora w pewnych przypadkach mogą zostać poproszeni o pozostawienie niektórych swoich danych osobowych. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz realizacji zamówień. Niepodanie wymaganych danych spowoduje zablokowanie możliwości realizacji czynności, której te dane dotyczyły.


SUBSKRYBCJE NEWSLETTERA
Prenumerata elektronicznego newslettera w serwisie www.eliksirmaroka.pl wymaga podania swojego adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Pozyskane w ten sposób adresy mailowe dodawane są do listy mailingowej Serwisu. Adres e-mail jest niezbędny, by można było przesłać użytkownikowi newsletter.


ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Serwis www.eliksirmaroka.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.


WIADOMOŚCI
Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie.
Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów i usług.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, aby użytkownik otrzymywał tylko wiadomości dla niego interesujące, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.


COOKIES
Serwis www.eliksirmaroka.pl wykorzystuje technologię cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go przy każdym powtórnym połączeniu się ze sklepem internetowym z tego komputera. Cookies służą także do zbierania danych statystycznych wyłącznie na potrzeby firmy. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są chronione przed dostępem osób trzecich. Możliwe jest wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej, sposób wyłączenia plików jest uzależniony od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki.