Zwroty / Reklamacje

Zwroty i Reklamacje

Polityka zwrotów i reklamacji

1. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Produktu. W celu oceny wad fizycznych należy w szczególności opierać się na opisie Produktu zamieszczonego każdorazowo przy prezentowanym towarze.
2. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, może żądać usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
3. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona. 
4. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eliksirmaroka.pl.
5. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt Sprzedawcy. Zwracany Produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu.
6. Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.
7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Produktem.
8. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania Produktu.
9. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. w drodze mediacji, arbitrażu lub w postępowaniu przed sądem polubownym. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klienci mogą znaleźć platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR zapewnia kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.